Matkalla kohti strategisia päämääriä

Strategiaan valitut kuusi strategisesta kehitysohjelmaa ovat kaikki avainasemassa strategian toteutumisen kannalta. Ensimmäisten strategiavuosien aikana yksi ohjelmista tulee kuitenkin olemaan ylitse muiden – kannattavuuden ja projektien kustannustehokkuuden parantaminen.

1. Kannattavuuden ja projektien kustannustehokkuuden parantaminen

Kannattavuuden ja kustannustehokkuuden parantamisohjelmassa tartutaan kannattavuuden perimmäisiin syihin. Toiminnan fokus tulee tulevina vuosina olemaan toiminnan suunnittelun ja prosessien kehittämisessä ja resurssien varmistamisessa. Myös pääoman käytön tehokkuus on yksi SRV:n toiminnan johtava periaate.

SRV tavoittelee parempaa kannattavuutta tukeutumalla aiempaa enemmän vahvuuksiinsa eli omakehitteisiin ja omaperusteisiin hankkeisiin sekä keskittyen ainoastaan kasvaviin kaupunkikeskuksiin. Maantieteellisesti tämä tarkoittaa toiminnan keskittymistä entistä vahvemmin pääkaupunkiseudulle ja muutamiin suurimpiin kaupunkeihin Suomessa, mutta niissäkin vielä kohdennetusti sinne, missä liikenne, ihmiset ja palvelut kohtaavat tänään ja tulevaisuudessa. Yksi SRV:n tärkeimmistä kriteereistä viime vuosina tehdyissä ja tulevissakin maahankinnoissa on kohteen sijainti liikenteen solmukohdassa.

SRV on jo nyt yksi pääkaupunkiseudun suurimmista asuntorakentajista. Yhtiön kärkihankkeet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla Kalasatamassa ja Espoon kasvukeskuksissa. Kaikkiaan SRV:n viimeisten viiden vuoden aikana rakentamasta lähes 6 200 asunnosta yli 4 200 on rakennettu pääkaupunkiseudulle ja parhaillaan työn alla on lähes 1 900 asuntoa. Lähivuosien kehitysputkessa on lisäksi 3 500 asuntoa ja seuraavan 10 vuoden aikana SRV:n tavoitteena on rakentaa jopa 15 000–20 000 uutta kotia.

Omaperusteisissa ja omakehitteisissä hankkeissa on korkeampi liiketoimintaosaamisen tuottama jalostusaste ja siten myös parempi kannattavuus. Myös hankkeiden koolla on havaittu olevan merkitys niiden kannattavuuteen. Siksi tilauskantaa ohjataan kohti suurempaa hankekokoa, mutta samalla toisaalta myös kohti tehokkaampaa ja pienempää asuntokokoa.

2. Johtamisperiaatteiden ja prosessien noudattaminen

SRV:n johtamisperiaatteiden ytimen muodostaa johtamisen kolmio: Tulos – Asiakas – Työyhteisö. Hyvä työyhteisön johtaminen mahdollistaa ylivoimaisen asiakaskokemuksen ja tuloksen. Menestyksen takana ovat tyytyväiset asiakkaat ja tyytyväiset työntekijät. SRV valittiin vuoden 2016 alussa julkaistuissa Corporate Spirit -henkilöstötyytyväisyysmittauksissa Suomen 11. Innostavimmaksi työpaikaksi. Tulos on hieno ja antaa loistavan pohjan johtamisperiaatteiden kehittämiselle.

Työtä johtamisperiaatteiden ja prosessien noudattamisen eteen on tehty muun muassa julkaisemalla 10 Johtamisen teesiä, jotka kannustavat koko työyhteisöä kohti entistä avoimempaa, tuloskeskeisempää ja sitoutuneempaa tekemistä.

Leadership


SRV:n johtamisen teesit

  • Edistämme tuloksellisuutta
  • Tuotamme asiakkaalle lisäarvoa
  • Teemme yhteistyötä
  • Keskustelemme avoimesti
  • Opimme onnistumisista ja virheistä
  • Tuemme uudistumista ja kehittymistä
  • Toimimme vastuullisesti
  • Luomme innostusta
  • Varmistamme toiminnan laadun
  • Sitoudumme päätöksiin
 3. Vastuullisuus kaikessa toiminnassamme

Tulevaisuuden toimintaympäristössä vastuullisuudella on entistäkin suurempi merkitys kilpailukyvylle. SRV:n tavoitteena on olla tunnettu vastuullisuudestaan. Rakentamiseen liittyy pitkäkestoisia päätöksiä, joilla on laaja vaikutus ympäristöön, yhteisöihin ja ihmisten elämään. SRV kehittää hankkeitaan kaukonäköisesti ja rakennamme yhdessä sidosryhmiemme kanssa kestävää tulevaisuutta toimimalla vastuullisesti. Tänään rakennettu ympäristö on huomisen kestävän yhteiskunnan koti.

Vastuullisuus ja sen kehittäminen on aina ollut SRV:lle tärkeää ja jatkossa sen merkitys korostuu entisestään. Näemme vastuullisuuden ennen kaikkea mahdollisuutena, sillä toimimalla vastuullisesti voimme kehittää liiketoimintaamme pitkäjänteisesti ja samalla vastata sidosryhmien odotuksiin.

Vuoden 2016 aikana tavoitteenamme on täsmentää ja rakentaa uuden vision ja strategisten päämäärien mukainen vastuullisuusohjelma. Samalla kehitämme raportointiamme vastaamaan vuonna 2017 voimaan tulevan, muun kuin taloudellista tietoa ja monimuotoisuutta koskevan tiedon EU-raportointidirektiiviä sekä kansainvälisten normien vaatimuksia. Olemme jo aloittaneet työn laajalla nykytilan analyysilla ja sidosryhmäkyselyllä sekä kartoittamalla toimialan käytäntöjä.

4. Ylivoimaisen asiakaskokemuksen tuottaminen

Ylivoimainen asiakaskokemus on yksi Johtamisen-kolmion kärjistä yhdessä Tuloksen ja Työyhteisön kanssa. Ilman tyytyväisiä asiakkaita ei ole menestystä. Asiakaskokemus korostuu kaikessa toiminnassamme, olipa kyse asunnon ostajista, pitkäaikaisista asiakassuhteistamme esimerkiksi eläke- ja sijoitusyhtiöiden kanssa tai sisäisesti toimiessamme yhtenä joukkueena.

kolmio

Ylivoimaiseen asiakaskokemukseen pääseminen vaatii ketjun jokaisen lenkin panostuksen ja ennen kaikkea tulevaisuuden asiakastarpeiden ennakoimista. Jo nyt saatu asiakaspalaute – niin positiivinen kuin negatiivinenkin – on ensiarvoisen tärkeää toimintamme jatkuvan kehittämisen kannalta. SRV:n nykyiset ja tulevat hankkeet tarjoavat erinomaisen pohjan tarjota asiakkaillemme uudenlainen asumiskokemus. Asumisen palvelujen pilotointi näkyy erityisesti REDIssä ja tulevaisuuden asumisen kehittämisen laboratorioksemme toteutetussa Living Labissa. Living Labiin toteutetut REDIn malliasunnot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää palveluja yhdessä asiakkaiden kanssa.

Oleellinen osa ylivoimaisen asiakaskokemuksen kehittämistä on mittaaminen ja sisäisten prosessien kehittäminen. Tulemme jatkossa kehittämään entisestään mittaamisen välineitämme ja palautekanavia sekä parantamaan viestintää ja dialogin mahdollisuutta asiakkaiden ja SRV:n välillä.


5. Digitalisaation ja uuden teknologian hyödyntäminen

Digitalisaatio näkyy kaikkialla, oli sitten kyse yritysten päivittäisestä toiminnasta tai strategioista. SRV:llä digitalisaatio tarkoittaa ennen kaikkea uudenlaisten teknologioiden hyödyntämistä niin rakentamisen prosesseissa ja päivittäisessä tekemisessä kuin asiakkaille ja muille sidosryhmille suunnatuissa palveluissa ja ratkaisuissa. 3D-mallinnus on vaihtunut usealla työmaallamme jo 4D-mallinnukseen ja Smart Space -konseptien käyttöönotto parantaa entisestään projektien hallintaa. Digitaaliset työkalut ja kanavat ovat osa arkipäiväistä viestintää ja markkinointia, ja niitä kehitetään entisestään tukemaan muun muassa ylivoimaisen asiakaskokemuksen luomista. Digitalisaatiolla on myös avainrooli tiloihin liittyvien palvelujen tunnistamisessa ja kehittämisessä ennen kaikkea pilottikohteessa REDIssä.

6. Tulevaisuuden kasvun rakentaminen

SRV hakee tulevaisuuden kasvua ennen kaikkea kolmella osa-alueella: 1) Asumiskonseptien segmenttikohtainen kehittäminen, 2) Julkisen rakentamisen mallin kehittäminen ja konseptointi sekä 3) Kauppakeskustoiminnan laajentaminen Venäjällä ja Suomessa.

Esimerkiksi Helsingin seudun asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2040 mennessä nykyisestä noin 1,4 miljoonasta jopa yli 1,8 miljoonaan, mikä tarkoittaa jopa yli 30 000 uutta kotia. Asumiskonseptien kehittämisellä pyritään vastaamaan ennen kaikkea tavallisen suomalaisen asuntotarpeeseen. Julkisessa palvelurakentamisessa painopisteen uskotaan muuttuvan entistä vahvemmin kohti elinkaarirakentamista, missä julkisen toimijan rooli muuttuu rakennuttajasta entistä vahvemmin pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi. Samalla rakentajien vastuu laajenee rakentamisesta entistä vahvemmin koko rakennuksen elinkaaren hallintaan. Allianssityyppiset urakkamuodot tulevat myös lisääntymään, samoin erilaiset PPP-mallit (Public Private Partnership).

SRV on toiminut Venäjällä koko olemassaolonsa ajan, kohta 30 vuotta. Tulevina vuosina tulemme hakemaan kasvua ensisijaisesti kauppakeskushankkeista ja kauppakeskusten operoinnista, jonka markkina kasvaa edelleen merkittävissä määrin. SRV on rakentanut viime vuosina onnistuneesti kauppakeskustoimintoja Pietariin ja Moskovaan, ja tavoitteena on hyödyntää osaamista jatkossa entistäkin laajemmin muun muassa kauppakeskusten operoinnissa, nykyisten kauppakeskusten kehittämisessä sekä tulevaisuuden kauppakeskuskonseptien suunnittelussa ja rakentamisessa.