SRV Malli – menestyksellisen toiminnan perusta

SRV:n strategian toteuttaminen ja kilpailuetu perustuvat yhtiön innovatiiviseen hankekehitykseen ja rakennusprojektien tehokkaaseen toteutukseen yhtiön kehittämää läpinäkyvää ja verkottunutta SRV Mallia noudattamalla.

SRV Malli kattaa koko rakentamisen ja yhä enenevässä määrin myös kiinteistösijoittamisen arvoketjun alkaen trendien ja tulevaisuuden tarpeiden tunnistamisesta, johtaen rakennushankkeen ideointiin ja toteutukseen – suunnitteluun, rahoitukseen, maanhankintaan, rakentamiseen, sekä esimerkiksi kauppakeskusten kohdalla myös lopulta kiinteistöjen operointiin aina exit-vaiheeseen asti.

Korkeamman jalostusasteen hankkeista saatava tuotto on merkittävästi kilpailu-urakointia parempi, joten SRV:n strategiana on kasvattaa juuri tällaisten, omakehitteisten hankkeiden osuutta liikevaihdosta. Suomessa REDI Helsingin Kalasatamassa ja Venäjällä Pietarin Okhta Mall ovat esimerkkejä tällaisista hankkeista.

SRV Malli
SRV Mallin kulmakivet 


Oma hankekehitys

SRV:n kehityshankkeet perustuvat omaan hankekehitystoimintaan, jonka lähtökohtana on tulevien trendien tunnistaminen sekä asiakkaiden liiketoiminnan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Kuuntelemalla aidosti asiakkaita ja osallistamalla keskeisiä sidosryhmiä SRV yhdistää tuloksellisesti eri tarpeet. Tavoitteena on löytää käyttäjille parhaat toimivat tilat ja omistajille tuottavimmat sijoituskohteet.

SRV:n hankekehitys Suomessa ja Venäjällä palvelee kaikkia liiketoiminta-alueita ja vastaa muun muassa maanhankinnasta, kaavoituksesta, konseptien suunnittelusta sekä sijoittajien ja ankkurivuokralaisten hankinnasta.

Hankerahoituksen hallinta

Pääoman hallinta on olennainen osa hankkeiden arvonmuodostuksessa. SRV:n oman rahoituskapasiteetin lisäksi hankkeisiin haetaan projektikohtaista rahoitusta pankeilta, sijoittajilta ja yhteistyökumppaneilta.

Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiö on esimerkki SRV:n kehittämästä hyvästä yhteistyömallista, jolla yhtiö on vahvistanut Pietarin Okhta Mall -hankkeen rahoitusta kotimaisten yhteistyökumppanien kautta. Vastaavanlaisista ratkaisuista kehitetty toimintamalli lisää SRV:n rahoituskapasiteettia suurten hankkeiden, kuten esimerkiksi REDIn, toteutuksessa.

SRV voi yhteistyökumppaniensa kanssa hakea parasta tuottoa sijoitukselle optimoimalla myyntiajankohtaa.

Tehokas rakentaminen

SRV:n projektien tehokas toteutus perustuu asiakkaiden tarpeista lähtevään projektinjohtomalliin – SRV Malliin, jossa hanke toteutetaan avoimessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Onnistunut ja laadukas lopputulos varmistetaan systemaattisella projektinhallinnalla, toteutusta tukevalla toimintajärjestelmällä sekä läpi hankkeen ulottuvalla katkeamattomalla tiedonkululla. Projektinjohdosta vastaavat SRV:n ammattilaiset hyödyntäen hankkeen toteutuksessa laajaa ja osaavaa yhteistyökumppaniverkostoa.

Loppusijoittajamarkkinan hallinta

SRV:n hankkeissa kiinteistösijoittaja ostaa ennakoitua kassavirtaa. Rakennettu ja valmiiksi vuokrattu kauppakeskus, toimistotalo tai asuntokohde on sijoittajalle houkutteleva hankinta, kun kohteesta saatava vuosittainen vuokratuotto on ennalta tiedossa.

Hankekehityksen olennainen osa on sijoittajan tuottovaateen oikea arviointi kyseisellä markkinalla. Kun tiedetään sijoittajan tavoittelema tuottoprosentti, voidaan hanketta suunnitellessa ennakoida tarvittava kassavirta, jolla tavoite saavutetaan. SRV panostaa hankkeisiin, jotka valmistuessaan ovat houkuttelevia kiinteistösijoittajan näkökulmasta.

Vuokratulojen optimointi

Omakehitteisissä hankkeissaan SRV vastaa rakennettavan kohteen käyttäjähankinnasta. Ankkurivuokralaisten hakeminen on kehityshankkeen kulmakivi, jonka onnistuminen vaikuttaa hankkeen käynnistymisajankohtaan. Rakentaminen aloitetaan, kun riittävä vuokrausaste on saavutettu. Rakenteilla olevan kohteen vuokrauksen onnistuminen vaikuttaa myös suoraan kohteen houkuttelevuuteen sijoittajan näkökulmasta.

Pietarin kauppakeskushankkeet Pearl Plaza ja Okhta Mall ovat esimerkkejä SRV:n vahvasta osaamisesta kauppakeskuskonseptoinnissa, käyttäjähankinnassa sekä kauppakeskusten operoinnissa. SRV:n osaaminen vähittäismyynnin tarpeiden täyttämisessä tulee näissä hankkeissa hyvin esiin.