Vastuullisuuden merkitys SRV:lle

Rakentamiseen liittyy pitkäkestoisia päätöksiä, joilla on laaja vaikutus ympäristöön, yhteisöihin ja ihmisten elämään. Siksi SRV kehittää hankkeita kaukonäköisesti ja rakentaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa kestävää tulevaisuutta toimimalla vastuullisesti. Tänään rakennettu ympäristö on huomisen kestävän yhteiskunnan koti.

“Vastuullisuus ja sen kehittäminen ovat SRV:lle tärkeitä asioita. Sidosryhmämme ovat entistä kiinnostuneempia toimintamme vaikutuksista ja odottavat meiltä läpinäkyvyyttä. Näemme vastuullisuuden ennen kaikkea mahdollisuutena, sillä toimimalla vastuullisesti voimme kehittää liiketoimintaamme pitkäjänteisesti ja samalla vastata sidosryhmien odotuksiin.”
Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala

Vastuullisuus toiminnassamme


Edelläkävijä harmaan talouden torjunnassa

Harmaan talouden torjunnan edistämiseksi SRV:n käytössä on alan parhaat työvälineet ja toimintatavat. Talousrikollisuuden (harmaa talous) torjunta on kuulunut SRV:n perustoimintaan sekä hankintatoimessa että työmailla urakoitsijoiden valvonnassa yrityksen koko historian ajan. Torjuntatyön tehokkuus on perustunut sekä pitkäjänteiseen viranomaisyhteistyöhön että yrityksen vahvaan panostukseen omien prosessiensa kehittämiseksi.

Työmaaperehdytys sekä yhteistyökumppanien yhteiskuntavelvoitteiden ennakkotarkastukset ovat tärkeitä työkaluja harmaan talouden torjumiseksi. Näiden lisäksi käytössä on tilaajavastuulain mukaisen prosessin sähköiseen hallintaan sekä viranomaisraportointiin kehitetty Verkostorekisteri. SRV aloitti rekisterin kehittämisen vuonna 2008, ja se uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2014. Verkostorekisteriä kehitetään jatkuvasti torjuntaprosessin reaaliaikaisuuden varmistamiseksi. Sähköisen hallintajärjestelmän avulla on kyetty vakiinnuttamaan harmaan talouden torjuntaprosessin käytännöt SRV:n työmailla sataprosenttisesti vakiotoiminnaksi.

”Tehdyt kehittämistoimenpiteet ovat tuottaneet erittäin myönteisiä tuloksia tarkastuksissa sekä hyvää palautetta rakennuttajilta. Työmaillemme tehtyjen viranomaistarkastusten (vero, AVI, poliisi) 0-puutetta-raportit sekä vaativien rakennuttajien suorittamien tilaajavastuutarkastusten 0-puutetta-tulokset ovat olleet vahva näyttö yhteiskuntavelvoitteemme täyttymisen tasosta työmailla.”
Jari Korpisaari, Turvallisuuspäällikkö

Työturvallisuudesta ei tingitä

SRV on sitoutunut 0-tapaturmaa-tavoitteen mukaisiin käytäntöihin omassa toiminnassaan. Suomessa yhtiö on vahvasti mukana myös Rakennusteollisuus ry:n 0-tapaturmaa 2020 -hankkeessa.

Työturvallisuus kehittyi vuoden 2015 aikana erittäin positiivisesti jokaisen mittarin osalta. Työturvallisuus olikin tuotannon kärkiteemana, ja esimerkiksi Suomessa SRV Rakennuksen tapaturmataajuus laski vuoden 2015 aikana ennätyksellisen alas: 8,7 kpl/mh (mh = per miljoona tuntia). Pudotusta edelliseen vuoteen tuli 7 tapaturman verran rakennustoimialan keskiarvon ollessa 63 kpl/mh. Kokonaisuudessaan SRV:n työmailla tapahtui vuoden aikana 118 tapaturmaa, joista 2 oli vakavia tapaturmia. Lakisääteisen talonrakennustyömaan turvallisuuden viikkotarkastuksen (TR-mittaus) keskiarvo oli 95,5 %.

Suurimpia haasteita turvallisuuden osalta on saada kaikista tapauksista, myös läheltä piti -tapauksista, ilmoitukset ja sitouttaa kaikki kumppanit toimimaan turvallisuusohjeiden mukaisesti. SRV on vastannut haasteeseen perehdyttämällä Suomessa ohjeistukseen 22 700 henkilöä työmailla, lisäämällä ohjeistukseen ja valvontaan digitaalisia työkaluja sekä järjestämällä sisäisen turvallisuuskilpailun. Työmaan valvonta on jatkuvaa ja viikoittain suoritetaan työmaan lakisääteinen viikkotarkastus, jonka dokumentoinnissa hyödynnetään tähän tarkoitukseen kehitettyä mobiilisovellusta.

Työmaaperehdytyksen osalta on meneillään kehityshanke, ja vuonna 2016 vahvistetaan edelleen työturvallisuusviestintää. Työturvallisuus on johdon jatkuvan valvonnan alla: kaikki työturvallisuuspoikkeamat tutkitaan ja raportoidaan.

SRV veronmaksajana Suomessa

SRV:llä on merkittävä vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan henkilöstön työllistäjänä ja veronmaksajana. SRV:n palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa 1 046 (958) henkilöä, joista ulkomaan tytäryhtiöissä työskenteli 235 (212) henkilöä. SRV maksaa veronsa ja veronluonteiset maksut paikallisten lainsäädäntöjen mukaisesti. Merkittävä osuus veronluonteisista maksuista muodostuu tavaroiden ja palveluiden tilitettävästä arvonlisäverosta sekä henkilöstön palkkoihin liittyvistä veroista. Näiden lisäksi yhtiö maksaa muun muassa tuloveroja, varainsiirtoveroja ja kiinteistöveroja.

Suomen rakennushankkeet ovat pääosin joko omaperusteisia, omakehitteisiä tai projektinjohtourakoita, jotka SRV:n omat osaajat sekä rakentajakumppaniverkosto toteuttavat tehokkaasti SRV:n projektinjohtomallilla. Tämän ansiosta yhtiön työntekijöiden määrä on suhteellisesti kilpailijoitaan pienempi. Toisaalta SRV työllistää merkittävästi enemmän alihankkijoita ja tavarantoimittajia nimenomaan projektinjohtomallin ansiosta. Aliurakoinnin ja vuokratyövoiman kautta SRV:lle syntyy valtiolle välillisesti maksettavia palkkaveroja ja sosiaalikulumaksuja, joten SRV:n välillinen vaikutus työllistäjänä ja veronmaksajana on merkittävä.
 

SRV Suomessa tilitettävät verot 2015

 

Ympäristötoiminnan lähtökohtana kestävä kehitys

Rakennetulta ympäristöltä edellytetään entistä parempaa energia- ja ympäristötehokkuutta ilmasto- ja energiahaasteiden ratkaisemiseksi. SRV:n ympäristötoiminnan lähtökohtana on sitoutuminen kestävän kehityksen mukaiseen toiminnan kehittämiseen ja oman liiketoiminnan vaikutusten raportointiin. SRV:n ympäristötoimintaa ohjaa johtoryhmän vahvistama ympäristöpolitiikka, jonka keskeinen päämäärä on työmaiden materiaalitehokkuuden optimointi ja jätehuollon kehittäminen.

Työmaatoiminnasta aiheutuvat jätteet ovat rakentamisen merkittävimpiä välittömiä ympäristövaikutuksia. SRV edellyttää, että kaikille kotimaisille työmaille laaditaan yhtiön laatujärjestelmään kuuluvat jätehuolto- ja ympäristösuunnitelmat. Jokaiselle työmaalle nimetään myös oma projektikohtainen ympäristövastaava, jonka vastuulla on muun muassa jätemäärien ja energiankulutuksen raportointi SRV:n ympäristöraportointijärjestelmään, SRV Ympäristöön.

”Vuonna 2015 otimme käyttöön jätetavoitteet eri hanketyypeille. Suomessa kaikille uusille hankkeille asetetaan tavoite ominaisjätemäärästä sekä lajitteluasteesta, joka kuvaa miten paljon jätteitä saadaan lajiteltua muuksi kuin sekajätteeksi. Nämä tavoitteet kirjataan jäteraportointijärjestelmäämme, jolloin pystymme entistä paremmin seuraamaan jätteiden kertymistä ja tavoitteisiin pääsemistä.”
Tytti Kuusikko, ympäristöpäällikkö
 

SRV Kokonaisjätemäärä 2015

SRV Jätteiden hyötykäyttöaste 2015

 
SRV Rakennusjätteen osuus kokonaisjätteestä 2015

 

 


Ympäristöluokitusjärjestelmät, kuten yhdysvaltalainen LEED ja brittiläinen BreeAm, ovat viime vuosina yleistyneet erityisesti kansainvälisten kiinteistösijoittajien ja muiden SRV:n asiakkaiden parissa. Ympäristöluokitusjärjestelmien perusideana on arvioida rakennusten merkittävimpiä ympäristövaikutuksia yksinkertaisten ja luotettavien mittareiden avulla. Mittaustulokset pisteytetään ja rakennuksille annetaan arvosana, joka kuvaa niiden ympäristöominaisuuksien laatua. Luokittelujärjestelmät mahdollistavat selkeän ja yksiselitteisen arvosanan muodossa eri rakennusten ympäristöominaisuuksien vertailun. Yhteistä molemmille ympäristöluokitusjärjestelmille on, että niiden avulla rakennushanketta pyritään ohjaamaan siten, että rakennuksen haitalliset vaikutukset ympäristöön otetaan huomioon ja mahdollisuuksien mukaan minimoidaan kaikissa sen elinkaaren vaiheissa rakennusmateriaalien ja -osien valmistuksesta rakennuksen käyttöön ja käytöstä poistamiseen.


2015 valmistunut kohde Sertifikaatti Taso
TTY Kampusareena BreeAM Very good
KOy Oulun Kauppurienkatu 9 LEED Platinum
Stockmann jakelukeskus LEED Gold
     
Rakenteilla oleva kohde Sertifikaatti Tavoitetaso
Tapiola Ainoa 2 LEED Platinum
REDI LEED Gold
Niittykummun metrokeskus LEED Gold


Henkilöstön kehittäminen tukee hyvinvointia ja sitoutumista

SRV:llä panostettiin vuonna 2015 johtamisperiaatteiden ja toimintakulttuurin yhtenäistämiseen ja kirkastamiseen yhtiön arvojen ja strategian mukaiseksi. Henkilöstön aktivoimiseksi suunniteltu toimintakulttuurikampanja herätteli videoiden ja kaverikuvien avulla miettimään jokapäiväisen toiminnan arvovalintoja.

Vuoden 2015 syksyllä käynnistettiin kaikille esimiehille suunnatut valmennukset ja ryhmäcoaching-menetelmällä toteutettu kehitysohjelma, joiden tavoitteena on edistää valmentavaa ja ihmisläheistä esimiestyötä. Esimiesten kehitysohjelmiin osallistuu kaikkiaan vuosina 2015–2016 yhteensä noin 160 henkilöä.

”SRV:ssä on voimakas yhteisöllisyyden ilmapiiri. Aktiivisen henkilökuntakerhon tarjoamat liikunta- ja kulttuuriaktiviteetit, KunnonPäivät, Onnistunut Suoritus -palkitsemiset, HeiaHeia-kampanjat, sisäiset työturvallisuuskilpailut ja monet muut yhteiset ohjelmat luovat SRV:läistä innostavaa yrityskulttuuria ja edistävät hyvinvointia. Johdolle on tärkeää olla mukana kaikessa tässä toiminnassa omalla esimerkillään. Henkilöstömme tekee merkityksellistä työtä, jossa heillä on mahdollisuus jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Hyvä henki ja innostus tekemiseen saavat aikaan upeaa sitoutumista.”
Pirjo Ahanen, henkilöstöjohtaja

Marraskuussa 2015 toteutetun uudistetun henkilöstökyselyn myötä SRV osallistui tutkimusyritys Corporate Spirit Oy:n Suomen Innostavimmat Työpaikat –kilpailuun. SRV kohosi upeasti kilpailussa heti ensimmäisenä osallistumisvuotenaan sijalle 11 ja saavutti AA+ -luokan. Suomen Innostavimmat Työpaikat -tutkimukseen osallistui yhteensä 200 yritystä.

SRV:n tavoitteena on olla alan houkuttelevin työpaikka vuonna 2020.
 

SRV Työsuhteen rakenne 2015

SRV Toimihenkilöt-työntekijät 2015

 

Vastuullisuuden kehittäminen

Vastuullisuus on yksi SRV:n kuudesta strategisesta kehitysohjelmasta. Tulevaisuuden toimintaympäristössä vastuullisuudella on entistäkin suurempi merkitys kilpailukyvylle. SRV:n tavoitteena on olla tunnettu vastuullisuudestaan ja tuoda vastuullisuudella aitoa lisäarvoa liiketoiminnalle.

”Vuoden 2016 aikana tavoitteenamme on rakentaa uuden strategian mukainen vastuullisuusohjelma sekä toimintamalli. Samalla kehitämme raportointiamme vastaamaan kansainvälisten normien vaatimuksia sekä EU:n raportointidirektiiviä, joka velvoittaa muun kuin taloudellisen ja monimuotoisuutta koskevan tiedon raportointiin vuodesta 2017 alkaen. Olemme jo aloittaneet työn tekemällä laajan sidosryhmäkyselyn ja muun muassa kartoittamalla toimialan käytäntöjä.”
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja

SRV Sustainability roadmap