Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmIstä 2015

SRV Yhtiöt Oyj:n (myöh. SRV tai Yhtiö) hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2015 jäljempänä selostetuin poikkeuksin. SRV:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja yhtiö noudattaa sen antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä.

SRV noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015. Yhtiö ilmoittaa kuitenkin seuraavan poikkeaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 noudattamisesta:

Yhtiö ei noudata hallinnointikoodin suositusta ”15 Valiokuntien jäsenten valinta”, jonka mukaan valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Valiokuntien työjärjestysten mukaan valiokuntiin kuuluu hallituksen keskuudestaan valitsemat 2-3 jäsentä. Työjärjestysten mukaan valiokuntiin voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. Yhtiön hallitus on hyväksynyt mainitut työjärjestykset. Vuonna 2015 hallituksen tarkastusvaliokuntaan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan on kuulunut kolme jäsentä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta.
 

Hallintoelimet

SRV:n hallinto, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa hallituksen alainen sisäinen tarkastus ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat. Operatiivista liiketoimintaa toteuttaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avulla.

Yhtiökokous

SRV:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2015. Kokoukseen osallistui yhteensä 53 osakkeenomistajaa, jotka edustivat lähes 62 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavissa yhtiön internetsivuilla.

Lisäksi 22.6.2015 pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin Yhtiön hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista, jossa voidaan antaa yhteensä enintään 27 000 000 yhtiön uutta osaketta. Kokoukseen osallistui yhteensä 42 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 56 % Yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla SRV:n internetsivuilla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muassa hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta, näille maksettavien palkkioiden määrästä, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita, kuten osakepääoman korottamista tai alentamista, osakeantia, omien osakkeiden hankkimista sekä yhtiöjärjestyksen muutoksia. Lisäksi kokouksessa käsitellään asioita, joita joku osakkeenomistajista on osakeyhtiölain mukaisesti vaatinut käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se lain mukaan on pidettävä.

Osakkeenomistajien ja yhtiön toimielinten välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Hallitus

SRV:n hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsemat viidestä kahdeksaan jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenistä sen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä hallituksen jäsenistä on katsottu riippumattomiksi yhtiöstä ja ketkä riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista.


Varsinainen yhtiökokous valitsi 25.3.2015 hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudestaan:

   
Ilpo Kokkila Hallituksen puheenjohtaja, diplomi-insinööri, s. 1947
Pontos Oy, hallituksen puheenjohtaja 
Olli-Pekka Kallasvuo Hallituksen varapuheenjohtaja, varatuomari, s. 1953
Hallitusammattilainen
Minna Alitalo Kauppatieteiden maisteri, s. 1962
Alko Oy, ostojohtaja 
Arto Hiltunen Ekonomi, s. 1958
Hallitusammattilainen
Timo Kokkila Diplomi-insinööri, s. 1979
Risto Kyhälä Diplomi-insinööri, s. 1963
Regatta Resorts Oy, toimitusjohtaja 


Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ilpo Kokkilan. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kallasvuon.

Hallituksen jäsenistä Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Olli-Pekka Kallasvuo ja Risto Kyhälä ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Ilpo Kokkila ja Timo Kokkila ovat ei-riippumattomia yhtiöstä ja he ovat merkittäviä osakkeenomistajia.

Vuonna 2015 hallitus kokoontui 23 kertaa. Hallituksen kokouksissa oli läsnä keskimäärin 97,1 % hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenet olivat läsnä hallituksen kokouksissa seuraavasti:

   
Ilpo Kokkila 23/23
Minna Alitalo 21/23
Arto Hiltunen 23/23
Olli-Pekka Kallasvuo 23/23
Timo Kokkila 23/23
Risto Kyhälä 22/23


Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen ja sen puheenjohtajan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen puheenjohtaja huolehtii ja valvoo, että hallitus täyttää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sille lain, yhtiöjärjestyksen ja työjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät.

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa Yhtiön toimintaa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Hallitus päättää konsernia koskevista laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista, joita ovat mm.

  • konsernin strategian hyväksyminen ja valvonta;
  • vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman hyväksyminen ja valvonta;
  • riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteiden hyväksyminen ja valvonta;
  • merkittävimmistä liiketoiminnallisista asioista päättäminen (kuten yrityskaupat sekä merkittävät urakkasopimukset, investoinnit ja divestoinnit);
  • toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten nimittäminen sekä näiden toimi- ja työsuhteen ehtojen ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen; 
  • Muiden henkilöstön palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen.

Hallituksen työjärjestys on saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.


Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen vahvistetun kokousohjelman mukaisesti ja sen lisäksi tarpeen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimintaansa arvioinnin tulosten perusteella.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuuden tarkoitus 
Hallituksen monimuotoisuus tukee Yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Monimuotoisuus vahvistaa hallituksen toimintaa tuomalla esiin eri-ikäisten, eri koulutustaustaisten ja kokemuksen omaavien henkilöiden näkemyksiä Yhtiön kehittämisestä ja liiketoiminnan ohjaamisesta. Monimuotoisuus lisää avointa keskustelua ja vahvistaa hallituksen jäsenten päätöksentekoa.

Monimuotoisuuden huomiointi hallituksen jäsenten valinnassa
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen, joka koskee hallituksen jäsenmäärää, jäseneksi valittavia henkilöitä sekä hallituksen palkkioita.

Valiokunnan on huomioitava monimuotoisuuden vaatimus valmistellessaan ehdotusta yhtiökokoukselle. Valmistelussa on arvioitava Yhtiön kulloisenkin tilanteen hallituksen jäsenten kelpoisuudelle asettamat vaatimukset ja arvioitava hallituksen riittävää monimuotoisuutta ottaen huomioon mm. hallituksen jäsenten kokemus, Yhtiön eri liiketoimintojen tuntemus, koulutus sekä ikä- ja sukupuolijakauma. Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä kompetenssi sekä mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn huomioiden Yhtiön nykyiset ja suunnitellut tarpeet. Hallituksen jäsenmäärän tulee olla riittävä.

Hallituksen jäsenillä tulee olla erilaisia osaamisia, jotka tukevat Yhtiön kulloistenkin strategisten tavoitteiden toteutumista. Toimialaosaamisen lisäksi tällaisia osaamisalueita ovat muun muassa:

  • talous ja rahoitus
  • liiketoiminnan johtaminen
  • strategioiden kehittäminen ja johtaminen sekä
  • liiketoiminta Venäjällä.

Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä koulutus, joka tukee Yhtiön toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista.

Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia Yhtiöstä. Vähintään kahden Yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Monimuotoisuuden toteutuminen
Yhtiö on toteuttanut hallituksen kokoonpanossa monimuotoisuuden vaatimuksia. SRV:n hallituksen kaikilla jäsenillä on korkeakoulututkinto. Heistä kolme on koulutukseltaan diplomi-insinööri, yksi ekonomi, yksi kauppatieteiden maisteri ja yksi oikeustieteen kandidaatti, varatuomari. Hallituksen jäsenistä on viisi toiminut merkittävien suomalaisten yritysten johtotehtävissä eri aloilla. Näistä yrityksistä useimmilla on ollut kansainvälistä toimintaa. Hallituksessa on myös edustettuna hyvä rakentamisen ja kiinteistösijoittamisen asiantuntemus. Hallituksessa on edustettuna kumpaakin sukupuolta ja hallituksen jäsenet ovat iältään 36 – 68 vuotiaita. Hallituksen jäsenten toimikausista pisin on kestänyt 29 vuotta (hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila, joka on yksi yhtiön perustajista) ja lyhin kolme vuotta mediaanin ollessa viisi vuotta.

Hallituksen valiokunnat 

Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen seurantaan, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta seuraa yhtiön taloudellisen tilanteen kehitystä, kuulee tilintarkastajia, käsittelee tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan valintaa.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on saatavissa yhtiön internetsivuilla.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Minna Alitalo. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat muina jäseninä vuonna 2015 Olli-Pekka Kallasvuo ja Timo Kokkila. Jäsenistä Minna Alitalo ja Olli-Pekka Kallasvuo ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä ja hän on merkittävä osakkeenomistaja.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2015 aikana neljä kertaa. Valiokunnan jäsenet olivat läsnä valiokunnan kokouksissa seuraavasti:

   
Minna Alitalo 4/4
Olli-Pekka Kallasvuo 4/4
Timo Kokkila 4/4


Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa ja palkitsemista koskevat asiat. Lisäksi valiokunta käsittelee toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioita sekä henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä koskevia asioita. Valiokunta arvioi ylimmän johdon toimintaa sekä valvoo seuraajasuunnittelua.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on saatavissa yhtiön internetsivuilla.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Ilpo Kokkila. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan muina jäseninä kuuluivat vuonna 2015 Arto Hiltunen ja Risto Kyhälä. Jäsenistä Arto Hiltunen ja Risto Kyhälä ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Ilpo Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä ja hän on merkittävä osakkeenomistaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2015 aikana neljä kertaa. Valiokunnan jäsenet olivat läsnä valiokunnan kokouksissa seuraavasti:

   
Ilpo Kokkila 4/4
Arto Hiltunen 4/4
Risto Kyhälä 4/4


Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa SRV:n liiketoiminnan käytännön johtamisesta ja hallinnon järjestämisestä. Hän vastaa asioiden valmistelemisesta hallituksen käsiteltäväksi ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja on myös konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Hallitus nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen tehtävästään.

1.1.2015 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut rakennusinsinööri Juha Pekka Ojala (s. 1963). SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajan sijainen on diplomi-insinööri Timo Nieminen (s. 1958).

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä ja johtoryhmän työvaliokunta avustavat toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä päätöksenteossa. Ne valmistelevat myös Yhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Konsernin johtoryhmässä ja työvaliokunnassa käsitellään liiketoimintaan sekä toiminnan kehittämiseen ja valvontaan liittyviä asioita. Johtoryhmän merkittävimpiä asioita vuonna 2015 olivat strategian tarkennusten valmistelu, pääomarakenteen vahvistamiseen tähtäävät toimet sekä asuntotuotannon lisäämiseen liittyvät tehtävät.


Johtoryhmä 2015  
Juha Pekka Ojala Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
s. 1963, rakennusinsinööri
Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, Hankekehitys, Suomi, toimitusjohtajan
sijainen, johtoryhmän varapuheenjohtaja
s. 1958, diplomi-insinööri 
Pirjo Ahanen Henkilöstöjohtaja
s. 1958, kauppatieteiden maisteri
Taneli Hassinen Viestintä- ja markkinointijohtaja (3.5.2015 saakka)
s. 1960
Katri Innanen Lakiasiainjohtaja
s. 1960, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Päivi Kauhanen Viestintäjohtaja (4.5.2015 alkaen)
s. 1975, ylioppilas 
Veli-Matti Kullas Johtaja, Hankekehitys, Venäjä
s. 1956, diplomi-insinööri
Jussi Kuutsa Maajohtaja, Venäjä
s. 1964, kauppatieteiden maisteri
Antero Nuutinen Johtaja, Asunnot ja alueyksiköt
s. 1963, rakennusinsinööri
Valtteri Palin Talousjohtaja
s. 1973, kauppatieteiden maisteri
Ilkka Pitkänen CFO
s. 1966, kauppatieteiden maisteri
Juha Toimela Johtaja, Suomen liiketoiminta
s. 1963, diplomi-insinööri, MBA

Johtoryhmän työvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2015 Juha Pekka Ojala, Timo Nieminen, Taneli Hassinen (3.5.2015 saakka), Päivi Kauhanen (4.5.2015 alkaen), Veli-Matti Kullas, Antero Nuutinen, Ilkka Pitkänen, ja Juha Toimela. Johtoryhmän ja työvaliokunnan sihteerinä toimii konsernin kehitysjohtaja. Vuonna 2015 johtoryhmä kokoontui 14 kertaa ja työvaliokunta 30 kertaa.
 

Palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmään kuuluvien toimi- ja työsuhteiden ehdoista ja muusta kompensaatiosta. Tarkemmat tiedot palkitsemisesta ovat SRV Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla julkaistussa palkka- ja palkkioselvityksessä
 

Tilintarkastus

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 25.3.2015 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.

Vuonna 2015 tilintarkastajalle maksettiin tilintarkastuspalkkioita 294 000 euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muista palveluista 152 000 euroa (mukaan lukien kaikki samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt).
 

Sisäpiiri ja sisäpiirihallinto

Yhtiössä noudatetaan hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja sekä konsernin johtoryhmään kulloinkin kuuluvat henkilöt. Sisäpiirirekisteriin on merkitty lain edellyttämät tiedot julkiseen sisäpiiriin kululuvista henkilöistä, heidän lähipiiristään sekä näiden määräys- ja vaikutusvaltayhteisöistä. Julkisen sisäpiirirekisterin sisältämät julkiset tiedot ovat nähtävillä SRV:n kotisivuilla.

Yhtiössä on myös pysyvä yrityskohtainen sisäpiiri, johon on määritelty kuuluvaksi muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä, sisäinen tarkastaja, ylimmän johdon assistentit sekä erikseen nimetyt lakimiehet ja viestintää ja taloushallintoa hoitavat henkilöt. Lisäksi Yhtiössä on hankekohtaisia sisäpiirejä.

SRV:ssä on määritetty sisäpiirihallinnon organisaatio, johon kuuluvat sisäpiirivastaava sekä sisäpiirirekisterin hoitaja. Sisäpiirihallinto ylläpitää sisäpiirirekisteriä, tarkistaa sisäpiiriin kuuluvien tiedot kahdesti vuodessa sekä ilmoittaa Yhtiön osaketta koskevista suljetuista ja avoimista ikkunoista. Sisäpiiriin kuuluvat eivät saa hankkia tai luovuttaa SRV:n arvopapereita 14 vuorokauden aikana ennen tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamista eivätkä tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen julkistamispäivänä (suljettu ikkuna). Sisäpiiriläisille suositellaan, että SRV:n arvopapereilla käydään kauppaa kahden viikon aikana tilikauden tuloksen tai osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä lukien. Hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen ollessa vireillä. Sisäpiiriläisille suositellaan, että pysyvien sisäpiiriläisten sijoitukset SRV:n arvopapereihin ovat pitkäaikaisia.
 

SRV:n taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät

SRV valvoo jatkuvasti toimintojaan varmistaakseen liiketoimintansa tuloksen luotettavuuden. Sisäisen valvontajärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, raportointi on luotettavaa ja että lakeja ja säännöksiä noudatetaan. Sisäinen valvontajärjestelmä ei kuitenkaan voi antaa täyttä varmuutta siitä, että riskien toteutuminen voidaan estää.

SRV:n liiketoimintaa ohjaavat konsernin laajuisesti noudatettavat yhtenäiset liiketoimintaperiaatteet, päätöksentekovaltuudet sekä Yhtiön arvot. Sisäinen valvonta rakentuu terveestä yritys- ja johtamiskulttuurista sekä määritellystä raportoinnista ja sen perusteista. Sisäinen valvonta perustuu erityisesti taloudellisiin raportteihin, johdon raportteihin, riskiraportteihin sekä sisäisen tarkastuksen raportteihin. Yrityksen keskeistä toimintaa ohjataan laadittujen sisäisten toimintapolitiikkojen ja -tapojen avulla.

SRV:n liiketoiminta perustuu rakennushankkeiden toteuttamiseen. SRV:n liikevaihto syntyy rakennusprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.

Taloudellinen ohjaus ja valvonta
Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaa liiketoiminnan johtoryhmä sekä controller-toiminto SRV:n konserniperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi toimintojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamisessa on kuukausittainen talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti ylläpidettävien rakennushankkeiden ja liiketoiminnan tuloksen ennusteen välillä.

Konsernin sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaavat SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus ja tarkastusvaliokunta, konsernin johtoryhmä ja johtoryhmän työvaliokunta, liiketoimintojen johtoryhmät sekä taloushallinto. Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa on kuukausittainen johdon talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti ylläpidettävän ennusteen välillä. Ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa säännöllisesti taloudellista raportointia ja raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle.

Taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja SRV:n liiketoimintojen controller-organisaatio. SRV on laatinut konsernitasoiset raportointimallit liiketoimintojen taloudellisen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Liiketoimintojen raporteilla pyritään varmistamaan, että valvonta kattaa kaikki tärkeät liiketoiminnan alueet. Näin taataan se, että mahdolliset poikkeamat taloudellisista tavoitteista tunnistetaan ja kommunikoidaan ja että niihin voidaan reagoida tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla viiveettä.

Taloudellisen valvonnan toimenpiteet ovat myös johdon jatkuvaa liiketoiminnan valvontaa ja ohjausta. Talousraporteissa on määritelty keskeiset valvontamittarit, joiden tarkoitus on mitata ja tukea liiketoiminnan tehokkuutta ja yhdenmukaistamista sekä valvoa annettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hallitus on hyväksynyt konsernin sisäiset päätöksentekovaltuudet.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus
Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden valvonta perustuu SRV:n määrittelemiin taloudellisen raportointiprosessin periaatteisiin ja ohjeistukseen.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka yhtiön tarkastusvaliokunnan valvomana ylläpitää SRV:n laskentastandardeja (SRV IFRS Accounting Manual). Konsernin taloushallinto valvoo näiden standardien ja ohjeiden noudattamista.

Budjetointi- ja raportointiprosessien valvonta perustuu SRV:n budjetointiohjeisiin, joiden määrittämisestä ja keskitetystä ylläpitämisestä vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu arvioida mm. Yhtiön sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Sisäinen tarkastus tukee organisaation kehittämistä ja avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamisessa.

Sisäinen tarkastus on SRV:n hallituksen alainen toiminto, josta vastaa konsernin sisäisen tarkastuksen päällikkö. Sisäinen tarkastus voi käyttää tarvittaessa ulkoisen palveluntuottajan palveluita. Suoritettavat tarkastukset perustuvat tarkastusvaliokunnan vuosittain hyväksymään tarkastussuunnitelmaan. Suoritetuista tarkastuksista raportoidaan tarkastusvaliokunnalle sekä vuosittain yhtiön hallitukselle.

Riskienhallintajärjestelmä

SRV:n systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa haittaavien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. Riskienhallinta on osa SRV:n johtamisjärjestelmää. Se tukee yrityksen arvoja, visiota, strategiaa ja tulostavoitteiden saavuttamista.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, etteivät SRV:n hallittavissa olevat riskit vaaranna liiketoimintaa. Keinona on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin.

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy riskienhallintastrategian ja -politiikan sekä arvioi koko yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen. Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee toiminnan riskejä ja niihin varautumista koskevan raportin neljännesvuosittain. Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä riskienhallinnan toteutuksesta sekä johtamisesta ja valvonnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto tukee riskienhallintaperiaatteiden soveltamista ja kehittää konserninlaajuisia toimintatapoja.
 

Osakeomistus 31.12.2015
 

Hallituksen jäsenet  
Ilpo Kokkila 12 988 844 osaketta
Määräysvaltayhteisön (Kolpi Investments Oy) omistus 11 505 457 osaketta
Lisäksi SRV Yhtiöt Oyj, joka on Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisö,
omistaa omia osakkeitaan 
1 174 117 osaketta
Olli-Pekka Kallasvuo 133 332 osaketta
Ei omistusta määräysvaltayhteisöissä  
Minna Alitalo ei omistusta
Ei määräysvaltayhteisöjä  
Arto Hiltunen ei omistusta
Ei määräysvaltayhteisöjä  
Timo Kokkila 7 617 216 osaketta
Ei määräysvaltayhteisöjä  
Risto Kyhälä 10 000 osaketta
Ei määräysvaltayhteisöjä  

 

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa  
Juha Pekka Ojala  201 182 osaketta
Timo Nieminen 655 390 osaketta
Ei määräysvaltayhteisöjä  

Hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa omistavat suoraan yhteensä 38,4 % SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja määräysvaltayhteisöjensä välityksellä 15,0 % yhtiön osakkeista. Lisäksi SRV Yhtiöt Oyj omistaa omia osakkeitaan 1 175 307 kappaletta, joka on 3,2 % yhtiön osakkeista.
 

Muu konsernin johtoryhmä  
Pirjo Ahanen 2 832 osaketta
Katri Innanen 7 832 osaketta
Päivi Kauhanen ei omistusta
Veli-Matti Kullas 119 330 osaketta
Jussi Kuutsa 26 433 osaketta
Antero Nuutinen 77 240 osaketta
Valtteri Palin 35 023 osaketta
Ilkka Pitkänen ei omistusta
Juha Toimela 3 332 osaketta